Legal documents

Privacyverklaring

Materna care

Privacyverklaring​

Algemeen
Materna Care hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt heldere en transparante informatie geven over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Materna Care houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Materna Care is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met Materna Care wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van de opdrachtgever
Persoonsgegevens van opdrachtgevers van Materna Care worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Facturering en boekhouding;
 • Maken, wijziging en/of annulering van afspraken;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Materna Care de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Geslacht 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Deze persoonsgegevens worden door Materna Care opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode zolang de wet voorschrijft, zie AVG-wetgeving. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Verslaglegging en dossiervorming zijn noodzakelijk om een verantwoorde professionele relatie op te bouwen, het handelen tegenover de opdrachtgever inzichtelijk en transparant te maken, het professionele handelen te kunnen verantwoorden, en om de dienstverlening zo nodig over te kunnen dragen. De professional verzamelt voor de ondersteuning en hulpverlening relevante informatie en legt deze zorgvuldig en op verantwoorde wijze vast.
Relevante informatie betreft informatie over de opdrachtgever, diens omstandigheden en de voortgang van het hulp en dienstverleningsproces.
Uitgangspunt voor de bewaartermijn die niet wettelijk is vastgelegd is: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. De professional verantwoordt welke informatie zij met welk doel vastlegt, op welke wijze dat gebeurt en de bewaartermijn van het dossier.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid 
De professional is gebonden aan haar beroepscode. Deze beroepscode is terug te vinden bij de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). De registratie van deze beroepscode wordt beheerd door de BPSW. De beroepscode omvat regels en plichten van de professional en de opdrachtgever. Zie hiervoor: https://www.bpsw.nl/app/uploads/BPSW-Beroepscode-2021.pdf.

Bij het aangaan van een professionele relatie treedt de professional in een vertrouwensrelatie met de opdrachtgever, andere personen of groep personen die een beroep op haar doen of tot wie zij zich richt. Deze vertrouwensrelatie verplicht tot geheimhouding jegens derden van hetgeen dat haar bij de uitoefening van haar beroep ter kennis komt. 

Dossiervoering en inzagerecht 
Iedere opdrachtgever heeft recht op inzage in de over hem vastgelegde gegevens en informatie. De professional verleent de opdrachtgever en/of diens wettelijke vertegenwoordiger desgevraagd inzage in het dossier, tenzij dit voor de opdrachtgever ernstig nadeel oplevert. De professional maakt een inschatting van mogelijk ernstig nadeel voor de opdrachtgever dat kan optreden bij inzage. 

Slechts bij hoge uitzondering kan inzage geweigerd worden, of bepaalde informatie bij de inzage of de verstrekking van een afschrift achterwege worden gehouden. Dit kan alleen als al het mogelijke is gedaan om het ernstig nadeel te voorkomen. Wanneer er sprake is van niet te voorkomen ernstig nadeel, verleent de professional inzage aan een door de opdrachtgever aan te wijzen vertrouwenspersoon.

Wanneer de opdrachtgever van mening is dat de in het dossier vastgelegde gegevens niet correct zijn, maakt de professional daar in het dossier een aantekening van. Feitelijke informatie die aantoonbaar incorrect is, dient te worden gecorrigeerd. Bevindingen en conclusies die als een professioneel oordeel beschouwd kunnen worden, moeten als zodanig worden weergegeven en vallen niet onder het correctierecht.

Opdrachtgevers hebben te allen tijde het recht om hun gegevens te laten verwijderen, met uitzondering van facturen in verband met de eis van de belastingdienst dat inkomsten ten minste 7 jaar inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 

De opdrachtgever heeft er recht op dat op zijn verzoek gegevens in het dossier, of het gehele dossier, worden verwijderd c.q. vernietigd. De professional gaat eerst na of de vernietiging van de gegevens niet in strijd is met wettelijke bepalingen en/of de belangen van de opdrachtgever, of belangen van derden. 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die door de opdrachtgever worden verstrekt zullen niet aan derden worden verstrekt. 

Informatie naar derden is alleen mogelijk met toestemming van de opdrachtgever. Uitzondering hierop is (anoniem) intercollegiaal overleg, intervisie en supervisie met collega’s die ook geheimhoudingsplicht hebben.
Iedere keer dat de professional informatie over de opdrachtgever wil verkrijgen of verstrekken, vraagt zij schriftelijke toestemming aan de opdrachtgever en legt zij de gegeven toestemming vast. Ook heeft de opdrachtgever het recht om de door hem verstrekte gegevens door Materna Care te laten overdragen aan de opdrachtgever zelf of in opdracht van de opdrachtgever direct aan een andere partij. Materna Care kan de opdrachtgever vragen om zich te legitimeren voordat Materna Care gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Het is de professional tevens toegestaan om onder bepaalde omstandigheden haar plicht tot geheimhouding te doorbreken, dit mag:

 • als het delen van informatie het laatste redmiddel is om gevaar voor personen te voorkomen en toestemming vragen niet mogelijk of wenselijk is;
 • als toestemming vanwege wettelijke bepalingen niet nodig is;
 • als de opdrachtgever (gedeeltelijk) wilsonbekwaam is en er in een noodsituatie geen wettelijke vertegenwoordiger geraadpleegd kan worden.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Materna Care kan opvragen. In een dergelijk geval dient Materna Care  haar medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Indien een dergelijke situatie zich voordoet zal de professional de overwegingen en mogelijkheden in het dossier vastleggen.

Bij ontbreken van schriftelijke toestemming van de opdrachtgevers om informatie aan derden te verstrekken kan de professional zich pas ontheven achten van de plicht tot geheimhouding, indien tenminste voldaan is aan al de vijf hieronder genoemde voorwaarden:

 1. al het redelijke in het werk is gesteld om toestemming van de opdrachtgevers te verkrijgen.
 2. de professional in gewetensnood verkeert door het handhaven van de geheimhouding.
 3. er is geen andere weg dan doorbreking van het geheim om het probleem op te lossen.
 4. het vrijwel zeker is dat het niet doorbreken van het geheim voor derden en/of de professional zelf aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar op zal leveren.
 5. De professional moet er vrijwel zeker van zijn dat door de doorbreking van de geheimhouding die schade aan de hierboven onder 4. bedoelde betrokkenen kan worden voorkomen of beperkt.

Indien een dergelijke situatie zich voordoet zal de professional de overwegingen en mogelijkheden in het dossier vastleggen.

De professional communiceert mede op elektronische wijze. Indien er door deze wijze van communicatie fouten ontstaan of derden bekend worden met de inhoud van de verstrekte informatie, is de professional niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van deze wijze van communicatie.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees 
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Materna Care verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Materna Care de volgende persoonsgegevens van de opdrachtgever vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden door Materna Care opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.


Binnen de EU

Materna Care verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Materna Care verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Materna Care doet alles binnen haar macht om uw persoonsgegevens te beschermen d.m.v. passende technische en organisatorische maatregelen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Het hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;

 • Pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Het regelmatig testen en evalueren van deze maatregelen.


Bewaartermijn
Materna Care bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, zie AVG-wetgeving.

Klachten
Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens van Materna Care dan dient hij deze in eerste instantie met de professional te bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. 

Het kan zijn dat de opdrachtgever, ondanks een gesprek, ontevreden blijft. Dan kan de opdrachtgever contact opnemen met het College van Toezicht van de BPSW. De klacht bevat in ieder geval de volgende onderwerpen: De naam, voornamen en het adres van de klager, Een omschrijving van de klacht en de feiten en gronden waarop deze berust, De naam, het werkadres en, voor zover bekend, het woonadres van degene over wie wordt geklaagd.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookies
Materna Care maakt gebruik van Google Analytics. Meer informatie over het gebruik van cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Links naar andere websites
Op de website kunnen links staan naar andere websites waar Materna Care geen toezicht op houdt. Materna Care is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

Social Media
Materna Care maakt gebruik van Facebook en Instagram voor commerciële doeleinden en is afhankelijk van het cookiebeleid en het privacy- statement van dit bedrijf voor de gebruikte diensten. Er worden geen foto’s van ouders/kinderen gedeeld. Contact via sociale media geschiedt enkel op initiatief van de opdrachtgever/client en nooit op initiatief van de professional. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de client om bij communicatie via dit medium de eigen privacy te bewaken. 

Aanpassingen Privacyverklaring
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan de website www.maternacare.nl, de Algemene Voorwaarden of veranderende wet- en regelgeving kunnen mogelijk leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met Materna Care op.

Identiteit 
Materna Care o.l.v. Aphra de Kruif – van den Neste
Discipline: Toegepast psycholoog, sociaal werker, bedrijfsmaatschappelijk werker, ggz agoog
Telefoonnummer: 0630804681
E-mailadres: info@maternacare.nl
KvK nummer: 84277327
Btw -id: NL003942170B39

Materna Care

VAKANTIE

Ik ben op dit moment met vakantie.
Laat een berichtje achter en ik reageer zodra ik terug ben.